HOTEL

HOTEL MADINAH

Nozol Royal Inn

NOZOL  NOZOL  NOZOL  NOZOL

NOZOL  NOZOL  NOZOL  NOZOL

NOZOL  NOZOL  NOZOL  NOZOL

NOZOL   NOZOL  NOZOL  NOZOL

NOZOL    NOZOL

 

JARAK : 100 METER KE MASJID NABAWI

                                                        

                                         HOTEL MAKKAH

Retaj Al-Bayt Suites (ZamZam Tower)

Retaj Al-Bayt Suites  Retaj Al-Bayt Suites  Retaj Al-Bayt Suites  Retaj Al-Bayt Suites

Retaj Al-Bayt Suites  Retaj Al-Bayt Suites  Retaj Al-Bayt Suites  Retaj Al-Bayt Suites

Retaj Al-Bayt Suites  Retaj Al-Bayt Suites  Retaj Al-Bayt Suites  Retaj Al-Bayt Suites

Retaj Al-Bayt Suites  Retaj Al-Bayt Suites  Retaj Al-Bayt Suites  Retaj Al-Bayt Suites

Retaj Al-Bayt Suites  Retaj Al-Bayt Suites  Retaj Al-Bayt Suites  Retaj Al-Bayt Suites

Retaj Al-Bayt Suites   

JARAK : 50 METER KE MASJIDIL HARAM

Untuk maklumat lanjut sila hubungi :

  1. Hasnani : 012 - 659 7005
  2. Ida Noraien : 010 - 797 9187
  3. Salimi Zainal : 010 - 518 8803
  4. Ustaz Abu Bakar :019-6621684
  5. Nazmie Ujad : 010 - 777 6651
  6. Phone ofis : 019 - 750 8380